Copyright © 2019 Filip Kupczyk

To jest oficjalna strona 7 DH "DRAGON" z Międzychodu

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle

Konstytucja 7 Drużyny Harcerskiej ``Dragon`` im. 1 Dywizji Pancernej

W trosce o byt naszej Drużyny my, jej członkowie, zarówno kroczący od dawna po harcerskich drogach, jak i rozpoczynających swą harcerską przygodę, nawiązując do najlepszych tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, ustanawiamy Konstytucję 7 Drużyny Harcerskiej ``Dragon`` im. 1 Dywizji Pancernej, jako najwyższe Prawo Drużyny.

 

§1. Ustalenia ogólne

 1. 7 DH ``Dragon`` należy do Związku Harcerstwa Polskiego.

 2. 7 DH ``Dragon`` działa w Hufcu Międzychód im. Bohaterskich Harcerzy Międzychodzkich lat 1939-1945.

 3. 7 DH ``Dragon`` jest drużyną wielopoziomową i koedukacyjną.

 4. Drużyna pracuje systemem zastępowym.

 5. Drużyna przyjmuje członków poprzez dobrowolne wyrażenie zgody kandydata.

 6. Drużyna posiada własne logo /zał. nr 1/, kronikę oraz obrzędy.

 

§2. Cele i zadania

 1. Głównym celem działania naszej drużyny jest propagowanie zasad zgodnych z zasadami harcerskich ideałów.

 2. Drużyna umożliwia rozwój intelektualny, fizyczny pozwala na samorealizację na tle swojego środowiska oraz poza nim umiejętności te zdobywane są na zbiórkach, rajdach, biwakach, zimowiskach i obozach.

 

§3. Władza w drużynie

Rada drużyny

 • Jest najwyższą władzą drużyny.

 • Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące drużyny.

 • Jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzenia poprawek i zmian do Konstytucji Drużyny.

 • Decyduje o dopuszczeniu do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

 • Podejmuje decyzje o mianowaniu bądź odwołaniu z funkcji w drużynie.

 • Ma prawo odwołać z funkcji w drużynie w przypadku, gdy jego działalność szkodzi drużynie.

 • Decyduje o otwarciu i zamknięciu prób harcerskich.

 • Zatwierdza plan pracy zastępu.

 • Decyzje rady drużyny podejmowane są na zasadzie dyskusji lub głosowania w sytuacji jednakowej liczby głosów za i przeciw decyzje podejmuje drużynowy, co nie podlega żadnej polemice.

 • Wszyscy członkowie Rady Drużyny mają obowiązek i prawo uczestniczyć w każdej zbiórce Rady Drużyny. W razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym na zbiórce decyzjom.

 • Spotkania Rady Drużyny odbywają się regularnie (co miesiąc).

W skład Rady Drużyny wchodzą

 • drużynowy

 • przyboczny

 • zastępowy

 • kwatermistrz

 • skarbnik

 • kronikarz

Drużynowy

 • Reprezentuje drużynę w swoim środowisku i poza nim.

 • Kieruje całokształtem działalności drużyny.

 • Sprawuje najwyższą władzę w drużynie.

 • Ma obowiązek opieki nad swoja drużyną.

 • Dba o prawidłowe działanie drużyny zgodne ze Statutem ZHP i metodyką harcerską.

 • Organizuje spotkania Rady Drużyny.

 • Realizuje postanowienia Rady Drużyny.

 • Ma obowiązek powiadomić Radę Drużyny o podjętych przez siebie i innych członków decyzjach.

Przyboczny

 • Zastępuje drużynowego w trakcie jego nieobecności.

 • Wspomaga oraz godnie reprezentuje swoja drużynę.

 • Współpracuje z drużynowym.

Zastępowy

 • Zastępowy odpowiedzialny jest z funkcjonowanie zastępu.

 • Zastępowy reprezentuje zastęp na Radzie Drużyny oraz na zewnątrz.

Kronikarz - ma obowiązek dbać o kronikę i na bieżąco ją uzupełniać.

Skarbnik - jest odpowiedzialny za zbieranie składek i prowadzenie księgowości.

Kwatermistrz - jest odpowiedzialny za cały sprzed drużyny, wydanie sprzętu i jego zwrot oraz konserwację.

 

§4 Zdobywanie stopni i sprawności

 1. Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulamin i instrukcje ZHP.

 2. Zdobywanie stopni i sprawności nadzoruje Rada Drużyny, która na wniosek opiekuna rozpatruje otwarcie i zamknięcie próby. Stopnie przyznaje drużynowy

 3. Warunkiem rozpoczęcia próby na stopień lub pagon wędrowniczy jest:

 • Ułożenie pod nadzorem opiekuna karty próby.

 • Zatwierdzenie próby przez drużynowego a jeśli chodzi o pagon wędrowniczy zastępowego.

 • Otwarcie próby rozkazem drużynowego.

 • Warunkiem zamknięcia próby jest zrealizowanie zadań zawartych w karcie próby a w przypadku pagonu wędrowniczego zmieszczenie się w czasie 6 miesięcy od otwarcia próby.

 • Potwierdzenie zdobytego stopnia jest jego przyznanie rozkazem drużynowego.

 

§5 Członkostwo

 1. Członkiem naszej drużyny może zostać każdy, kto wyraża taką chęć oraz spełnia wymogi zapisane w Statusie ZHP.

 

§6 Obowiązki członka drużyny

 1. Obowiązkiem członka drużyny jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego, Statutu ZHP oraz Konstytucji Drużyny.

 2. Członek drużyny ma obowiązek godnie reprezentować zarówno swoim wyglądem jak i posiadaną wiedzą drużynę, być punktualny, zdyscyplinowany oraz sumiennie wypełniać powierzone mu zadania.

 3. Każdy członek drużyny ma obowiązek pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy oraz mobilizowani zarówno siebie jak i innych do dalszego kroczenia ścieżką Harcerskich Ideałów.

 4. Członek drużyny ma obowiązek uczestnictwa w działaniach harcerskich w regulaminowym umundurowaniu, które z godnością powinien nosić.

 5. Członek drużyny ma obowiązek opłacać składki oraz troszczyć się o wspólne dobro drużyny.

 

§7 Prawa członka drużyny

 1. Członek drużyny ma prawo uczestniczyć w życiu drużyny.

 2. Reprezentować ją na forum ZHP i na zewnątrz organizacji.

 3. Nosić barwy drużyny.

 4. Zgłaszać propozycje poprawek do Konstytucji.

 5. Korzystać ze sprzętu drużyny.

 6. Odwołać się do Rady Drużyny w sytuacjach spornych ze swoim przełożonym.

 7. Każdy członek drużyny ma prawo wyrazić swoją opinie na dany temat.

 

§8 Symbolika

 1. Barwami drużyny są kolory czarny i pomarańczowy.

 2. Chusta drużyny ma kolor czarny z obszyciem pomarańczowym.

 3. Nakryciem głowy jest czarny beret, noszony z lilijką nad lewym okiem, pochylony w prawą stronę.

 4. Umundurowanie dopełniają czarne spodnie, polary oraz getry w kolorze czarnym.

 5. Drużyna posiada strój polowy, na który składają się kurtka woodland i czarne spodnie

 6. Drużyna posiada również koszulki ze swoim logo i nazwą drużyny.

 

§9 Kary

Przewiduje się następujące kary

 • Upomnienie słowne indywidualne – występuje, gdy członek drużyny nie wypełnił powierzonego mu zadania bądź w jakikolwiek sposób zaszkodził drużynie.

 • Nagana w rozkazie- występuje, gdy członek drużyny nie zważając na poprzednie upomnienia nadal działa na niekorzyść swoją a także drużyny.

 • Zawieszenie w Prawach Członka drużyny na okres ustalony przez Członków Drużyny- występuje wtedy, gdy członek nie wykazuje żadnego zainteresowania dalszą działalnością w drużynie, postępuje wbrew zasadom ustalonym w Kodeksie Drużyny, nadal nie reaguje na upomnienia.

 • Skreślenie z listy członków ZHP- występuje wtedy, gdy członek z pełną świadomością szkodzi drużynie oraz w przypadkach wyżej wymienionych.

 

§10 Nagrody

Nagrody mają za zadanie wyróżnić członka drużyny oraz zmobilizować do dalszej owocnej pracy. Przewiduje się następujące nagrody

 • Pochwała ustna - za dobrze wykonanie powierzonego zadania, godne reprezentowanie drużyny na tle innych środowisk.

 • Wyróżnienie w rozkazie - za postawę godną naśladowania, wprowadzenie w drużynie nowe pomysły oraz wyróżnienie się w drużynie szczególna aktywnością i pomysłowością.

 • Decyzje o nagrodzie podejmuje drużynowy na wniosek przybocznego, zastępowego.

 

§11 Udział w biwakach, rajdach, obozach oraz innych imprezach

Członek drużyny może uczestniczyć w imprezach wyżej wymienionych jeśli:

 • Regularnie opłaca składki

 • Nie był ukarany kara upomnienia lub nagany

 • Aktywnie uczestniczy w zbiorkach drużyny, zastępu

 • Uzyskał zgodę drużynowego

 • Otrzymał zgodę rodzica ( prawnego opiekuna)

 

§12 Majątek drużyny

 1. Majątek drużyny stanowi sprzęt oraz składki płacone przez ich członków.

 2. Majątek drużyny tworzy się przez opłacanie składek, darowizny, wkład własny a także wygrane nagrody na imprezach.

 3. Majątek drużyny służy do jej działalności, prawo do niego mają wszyscy członkowie drużyny za wiedzą drużynowego.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem zapoznania i zaakceptowania przez Członków Drużyny.

 2. Konstytucja traci ważność w momencie rozwiązania Drużyny.

 3. Konstytucja to jeden z najważniejszych dokumentów w Drużynie.

 4. Poprawki lub zmiany będą wprowadzane tylko za zgodą Rady Drużyny.

 

Konstytucja weszła w życie, po akceptacji wszystkich członków drużyny, w dniu 1 października 2007 r.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now